​Chính sách khau-trang khách hàng CSCD của Quận Harris

Cho đến khi có thông báo mới, khi quý vị tham dự chuyến thăm văn phòng hoặc các chuyến thăm khác liên quan đến sự giám sát của quý vị, hãy nhớ mang theo khẩu-trang quý vị sẽ được yêu cầu đeo khẩu-trang khi ở trong văn phòng CSCD hoặc tham dự các lớp học, các buổi họp nhóm hoặc các cuộc họp khác. CSCD là một phần của nhánh tư pháp của chính phủ, ràng buộc bởi các lệnh COVID-19 của Tòa án Tối cao Texas, vẫn yêu cầu các biện pháp an toàn hợp lý, bao gồm đeo khẩu-trang và cách ly khoảng cách xă hội tại tòa án và các văn phòng tư pháp khác. Tuy nhiên, nếu quý vị mang theo và xuất trình bằng chứng tại mỗi chuyến thăm như quý vị đã được tiêm vắc-xin đầy đủ, quý vị có thể chọn không đeo khẩu-trang, trừ khi Cán bộ Giám sát Cộng đồng hoặc lãnh đạo lớp học của quý vị yêu cầu quý vị phải đeo trong cuộc họp.